nieuwe financiële wetgeving

De AFM meldde dat de inwerkingtreding van de Sustainable Finance Disclosure Regulation technische standaarden (SFDR RTS) per 1 januari 2022 niet haalbaar is.

De Europese  Commissie is voornemens deze met een half jaar uit te stellen tot 1 juli 2022.

Op 19 oktober heeft de AFM een nieuwe leidraad mbt de Wwft gepubliceerd. Niets nieuws onder de zon, naast het zichtbaar  raadplegen en op termijn corrigeren van het UBO-register,  maar wel uitgebreider toegelicht wat de AFM verwacht. Ook is de AFM al een aantal jaren bezig met onderzoeken bij financiële instellingen naar het voldoen aan de Wwft. Als u nog niet aan de beurt was is het wellicht nu handig om uw processen op dit vlak eens te laten beoordelen. Clientacceptatie, review, transactiemonitoring, opstellen risico analyse afgestemd op uw risk appetite. Wij helpen u graag! Doen een quick scan en geven pragmatische handvatten voor verbeteringen.

De AFM doet  onderzoek naar de Impact en Inrichting van de compliancefunctie bij beleggingsondernemingen. Met dit onderzoek onder beleggingsondernemingen wil de AFM in beeld brengen hoe de compliancefunctie is ingericht, op welke wijze deze functie is ingebed in de organisatie en welke impact het heeft. Indien u dit zelf ook wil weten voor uw onderneming en vooruitlopend op de resultaten van de AFM uw organisatie tegen de huidige eisen wil checken, maak dan een afspraak! Wij helpen u graag.

 

Wij helpen u graag met de best practices voor AIFMD!

23 januari 2018 j.l. heeft de AFM een rapport gepubliceerd met best practices voor AIFM-beheerders. Dit n.a.v. een onderzoek bij AIFM-beheerders.

De AFM verwacht van AIFM-beheerders dat zij de bevindingen en de best practices uit het rapport opvolgen.

De “lessons learned“ in het AFM rapport gaan over:

Risk management;
Uitbesteding/Delegatie;
Depositary;
Effectiviteit van de compliancefunctie;
Volledigheid belangenconflicten;
Wwft

Er zijn best practices beschreven voor:

Het evenredigheidsbeginsel;
Bestuurssamenstelling;
Intern toezicht op het bestuur;
Medezeggenschap;
Recht op instemming van sub-delegatie.

Wij kunnen uw organisatie toetsen en helpen te voldoen aan de lessons learned en best practices!